Stadgar

Stadgar för den ideella föreningen For Freedom Sweden

 • 1 Namn och Säte

Föreningens namn är For Freedom Sweden och har sitt säte på Kållandsö, Lidköpings kommun, Västergötlands län.

 • 2 Syfte och ändamål

Föreningen är en icke vinstdrivande insamlingsorganisation på Kristen värdegrund.

(FFS) verkar för att bryta förtryck och att ge människor en möjlighet att möta Kristus och leva i frihet. Föreningens arbete inriktas främst på att hjälpa människor fast i slaveri av olika slag till ett liv i frihet och självständighet. Detta åstadkoms genom yrkestränings program som ger möjlighet till anställning eller start av egen verksamhet. (FFS) arbetar också med att aktivt sprida vetskap om det världsvida problemen som har med modern slavhandel att göra. Arbetet bedrivs främst i Thailand med avsikt att utöka arbetet till de närmast angränsande länderna. (FFS) är helt beroende av egen insamling/donationer för att bedriva denna verksamhet.

 • 3 Verksamhets och räkenskapsår

Föreningens verksamhets och räkenskapsår är kalenderår.

 • 4 Medlemskap

Medlemskap beviljas av styrelsen,medlem skall betala den medlemsavgift som årligen fastställs av årsmötet.

 • 5 Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är ordinarie årsmöte, extra årsmöte och styrelse.

 • 6 Utträde och uteslutning

Medlem som önskar utträde ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Medlem som trots påminnelse, underlåtit att erlägga årsavgift, anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Styrelsen kan besluta att medlem, som uppenbarligen motarbetar föreningens syfte och ändamål eller handlar på sådant sätt, att föreningens anseende skadas, som ej efterföljer stadgar eller som på något sätt skadar eller skäligen kan befaras att skada föreningen eller dess verksamheter, utesluts. För beslut om uteslutning fordras två tredjedels majoritet bland de vid styrelsesammanträdet närvarande ledamöter.

 • 7 Ordinarie årsmöte

Ordinarie årsmöte skall äga rum under första kvartalet på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse sänds digitalt till medlemmarna senast tre veckor före mötet. Medlem är berättigad att få ärende upptaget på ordinarie årsmöte om begäran härom sker skriftligen hos styrelsen senast två veckor före ordinarie årsmöte.

 • 8 Rösträtt

Rösträtt är personlig och får inte utövas genom ombud.

 • 9 Ombud vid årsmöte

Medlem får inte företrädas av ombud vid årsmöte.

 • 10 Beslut och omröstning vid årsmöte

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering). Omröstning sker öppet. Om medlem begär det skall dock val ske slutet. Vid personval med slutna sedlar får valsedel inte uppta fler namn än det som skall väljas. Om så ändå sker förklaras rösterna ogiltiga. Samtliga ärenden, utom sådana ärenden som avses i § 18 och § 19, avgörs genom enkel majoritet. Vid olika röstetal blir ordförandens mening gällande.

 • 11 Ärenden vid ordinarie årsmöte

Följande ärenden skall behandlas vid ordinarie årsmöte:

 1. Öppnande, godkännande av kallelsen
 2. Godkännande av dagordning
 3. Styrelsens verksamhets och förvaltningsberättelse
 4. Revisors berättelse över styrelsens förvaltning
 5. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
 6. Fastställande av antal ordinarie ledamöter, minst 3, samt eventuella ersättare i styrelsen
 7. Val av styrelse

a, Ordförande väljs på två år

b, Övriga ledamöter väljs på två år

c, Ersättare väljs för ett år

 1. Val av minst en myndig revisor och minst en ersättare
 2. Verksamhetsplan och ekonomiska riktlinjer, fastställande av medlemsavgift samt övriga förslag
 3. Avslutning
 • 12 Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst 25% av medlemmarna begär det. Kallelse sker på liknande sätt som ordinarie årsmöte och skall äg rum inom trettio dagar från den dag då skriftlig begäran kom in till föreningen. Begäran skall ange för vilket ändamål extra årsmöte skall hållas.

 • 13 Föreningens styrelse

Föreningen skall ha en styrelse bestående av minst tre ledamöter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör och sekreterare. Vid lika röstetal äger ordförande utslagsgivande röst.

 • 14 Styrelseprotokoll

Vid styrelsens sammanträde skall protokoll föras, som justeras av ledamot, jämte ordförande.

 • 15 Styrelsen

Det åligger styrelsen, förutom vad som nämns i stadgarna,

 • Att verkställa beslut fattade av årsmöte, att förvalta föreningens tillgångar och avge berättelse över förvaltningen av föreningens verksamhet under föregående räkenskapsår.
 • Förbereda de ärenden som skall handläggas vid årsmöte.
 • Besluta om inval respektive uteslutning av medlem.
 • 16 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av två styrelseledamöter i förening. Till löpande förvaltningsärenden såsom bankärenden med mera kan enskild ledamot utses.

 • 17 Äganderätt

Medlem har ingen personlig äganderätt till föreningens egendom.

 • 18 Stadgeändring

Förslag till stadgeändring avges av styrelsen. Sådant förslag skall av styrelsen tillställas medlemmarna samtidigt med kallelsen till årsmöte. För stadgeändring fordras två på varandra, med minst en månads mellanrum, följande årsmöte varav ena ett ordinarie årsmöte. Vidare erfordras att minst två tredjedelar av de röstande är ense om beslutet.

 • 19 Upplösning

Förslag till upplösning av föreningen avges av styrelsen. Sådant förslag skall av styrelsen tillställas enskilda medlemmar samtidigt med kallelse till årsmöte. För föreningens upplösning fordras två på varandra, med minst en månads mellanrum, följande årsmöte varav den ena är ordinarie årsmöte. Vidare erfordras att minst två tredjedelar av de röstande är ense om beslutet. Vid föreningens upplösning skall föreningens tillgångar, sedan skulder och förbindelser gäldats användas enligt med § 2.

Dessa stadgar är antagna vid konstituerande möte 2017-07-24 och gäller från och med 2017-07-24.