Bli medlem

Placeholder Image

 

Medlemskap

Medlemskap beviljas av styrelsen, medlem skall betala den medlemsavgift som årligen fastställs av årsmötet.

Ansökan om medlemskap kan göras genom att fylla i uppgifterna nedan. Medlemsavgiften ligger på 500kr per år, efter medlemskap beviljats sänds ett inbetalningskort ut.

Som medlem blir du kontinuerligt uppdaterad angående FFS olika projekt. Du har en chans att påverka utvecklingen av föreningen genom att medverka på de olika förenings möten som du blir kallad till.

Utträde och uteslutning

Medlem som önskar utträde ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Medlem som trots påminnelse, underlåtit att erlägga årsavgift, anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Styrelsen kan besluta att medlem, som uppenbarligen motarbetar föreningens syfte och ändamål eller handlar på sådant sätt, att föreningens anseende skadas, som ej efterföljer stadgar eller som på något sätt skadar eller skäligen kan befaras att skada föreningen eller dess verksamheter, utesluts. För beslut om uteslutning fordras två tredjedels majoritet bland de vid styrelsesammanträdet närvarande ledamöter.